Welkomstbrochure 2019 - 2020

 

Welkom

Beste ouder, het verheugt ons dat je op de Priester Poppeschool beroep doet voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind. Voor ouders komt het erop neer een school te vinden die aanleunt bij hun opvoeding en waarden. U stelt hiervoor vertrouwen in ons, waarvoor dank.

We trachten eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs te bieden met respect voor de mogelijkheden van elk kind. Evenzeer hechten we belang aan basiswaarden en christelijke waarden geïnspireerd op de pijlers van ons opvoedingsproject.

Uw kind zien ontplooien tot een vriendelijk, optimistisch en sociaal iemand met een rijke persoonlijkheid; daar draait het uiteindelijk allemaal om. Kinderen horen graag naar school te komen, ouders en school horen goed met elkaar te kunnen opschieten. Waar kind, ouder en schoolteam elkaar écht ontmoeten, daar leeft de school.

In de voorpagina van de Priester Poppeschool Wegwijzer merkt u de vierledigheid die u terug vindt in de index. Misschien hebt u er ook een klavertje vier in herkend?

Volgens de legende is een klavertje vier een geluksbrenger en stelt elk blad iets specifiek voor: hoop, vertrouwen, liefde en geluk. Als we nu eens: situering lezen als vertrouwen; leren als hoop; dag & week als geluk en welzijn als liefde; kunnen we dan school lezen als “geluksbrenger”? Als we daarin slagen zouden we ons gelukkig prijzen. We willen er in elk geval naar streven!

 

Raak daar maar eens uit wijs

“Goede afspraken maken goede vrienden” Deze uitspraak is iedereen bekend.

Vandaag is ook het onderwijslandschap behoorlijk complex geworden en juridisch geregelde afspraken dringen zich bijgevolg op. Een schoolreglement kan in dat opzicht bijdragen tot de goede gang van zaken wat uitoefening van onderwijsrechten en –plichten betreft. Het expliciteert de wederzijdse rechten en plichten van school en ouders.

Het schoolreglement bevat 4 luiken:

1. Het opvoedingsproject KSTS voor alle scholen van de scholengemeenschap van Temse.

2. De info onderwijsregelgeving van niet-onderhandelbare materie, via de website KSTS te raadplegen.raadplegen.

3. Het schoolreglement KSTS voor alle scholen van de scholengemeenschap van Temse.

Deze 3 luiken zijn online te lezen op de schoolwebsite. Een papieren versie is evenwel eenvoudig aan te vragen op het secretariaat.

4. De schoolwijzer Priester Poppeschool Elversele met bijlagen.

 

Wijzer met de schoolwijzer

De schoolwijzer is het meest concrete luik waarmee u een totaalbeeld krijgt van de schoolstructuur, het schoolklimaat, de werking en de afspraken op onze school. U kan deze met uw kind zo nu en dan doorlopen. De afspraken zijn per katern alfabetisch gerangschikt. Ze liggen niet onherroepelijk vast maar groeien vanuit het dagdagelijkse schoolleven en uit overleg met het schoolteam, de schoolraad en het schoolbestuur. Ze kunnen bijgevolg wijzigen, aangevuld of afgeschaft worden. Doch… zolang ze vastliggen wordt er van de ouders en de kinderen verwacht dat ze loyaal nageleefd worden. Soms dienen nieuwe afspraken zich op ten gevolge van een trend, een gebeurtenis… Deze worden meegedeeld in de maandelijkse nieuwsbrieven.

De afspraken in de schoolwijzer zijn bovendien als leefregels voor de kinderen in een eenvoudige “ik-taal” beschreven en als bijlage toegevoegd. (Zie bijlage 1)

Opvoedingsproject KSTS, schoolreglement KSTS en specifieke schoolwijzer Pr. Poppeschool maken samen deel uit van het contract dat u tekent bij de inschrijving van uw kind. (Zie bijlage 7) De bepalingen zijn m.a.w. afdwingbaar en kunnen helpen om onnodige conflicten en discussies te vermijden. We danken u voor het vertrouwen.

 

Goede afspraken maken goede vrienden

De specifieke afspraken die betrekking hebben op de schoolafspraken voor de kinderen zelf, werden gegroepeerd in vier hoofdregels. Deze worden heel eenvoudig in een rijmende zin samengevat. Elk van de vier hoofdregels kent verschillende aspecten die op een visuele manier aan de kinderen worden voorgesteld en uithangen  in de gang. Aan de hand van een powerpointvoorstelling kunnen deze aspecten op regelmatige basis worden opgefrist, herhaald of eventueel worden bijgestuurd.  

De vier hoofdregels op school

1. Aardig en respectvol zijn voor groot en klein. 

2. Sport en spel lukt op de speelplaats wonderwel.

3. Afpraken voor bel en rij zijn er voor jou en mij.

4. Zorgzaam en net geeft meer pret.

 

 
© 2019 Vrije Basisschool Elversele.