EEN DAG EN WEEK OP DE PRIESTER POPPESCHOOL

Aankomst

Een kwartier voor de aanvang ’s morgens en ’s middags kunnen de ouders en kinderen de school betreden. De kinderen nemen aan de schoolpoort afscheid. Als een kleutertje nog onwennig is, kan het aan de kleuterjuf op de speelplaats worden toevertrouwd. Bij het eerste belsignaal is het echter wel de bedoeling dat de leerkracht de aandacht kan toespitsen op de klasgroep zelf.

Wie aankomt, plaatst de boekentas langsheen de muur op de daarvoor voorziene plaats. Kleutertjes plaatsen hun tasje tegen de muur, bij regenweer wordt er binnen verzameld. In de lagere school kan de bal in de gang worden afgehaald mits toestemming van de leerkracht.

 

Aanwezigheden (zie ook schoolreglement 14.1. KSTS)

Alle kinderen van de lagere school dienen tijdig op school aanwezig te zijn; d.w.z. vóór het eerste belteken. Ook bij de kleuters is het, alhoewel men niet leerplichtig is, aangewezen om tegen 8.30 uur op school te zijn. Op die manier kan de kleuter wennen aan de structuur van de dag. Bovendien is het belangrijk dat een kleuter het onthaalmoment in de klas kan meemaken en niet zomaar holderdebolder komt binnenvallen. Dat verstoort ook de reeds opgestarte activiteit binnen de klasgroep. Maak er m.a.w. vanaf de kleuterschool de goede gewoonte van om uw kind tijdig naar school te laten komen.

Kinderen uit de lagere school die toch te laat komen en niet meer kunnen aansluiten bij de rij gaan niet onmiddellijk naar de klas maar melden zich eerst bij de directie of op het secretariaat.

De aanwezigheidsregisters worden onmiddellijk, bij aanvang van de klasdag, ingevuld en tegen 9 uur getotaliseerd. Kinderen die door omstandigheden na 9 uur op school komen dienen zich steeds op het secretariaat te melden.

 

Adreswijziging

Elke wijziging van adres of telefoonnummer wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan het secretariaat van de school.

 

Afhalen en brengen

Vervroegd afhalen kan enkel wanneer uw kind ziek wordt gedurende de dag. De school contacteert dan zelf de ouders. Vervroegd afhalen omwille van doktersbezoek of bezoek aan de orthodontist kan enkel uitzonderlijk, tracht dit dus te beperken a.u.b. Bij vervroegd afhalen dient steeds een briefje te worden ondertekend in de klas. Hiermee bevestigt men dat de afhaling gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

 

Afwezigheden (zie ook schoolreglement 6. en info onderwijsregelgeving KSTS)

Niet geplande afwezigheden

Worden ’s morgens, bij voorkeur vóór 8.30 uur gemeld. Dit kan:

 • Telefonisch aan het secretariaat of de directie

 • Mondeling aan de klasleerkracht via ouder, broer of zus

 • Schriftelijk aan de klasleerkracht via een andere ouder of medeleerling.

Kleuters zijn niet leerplichtig. Toch stellen we het op prijs dat u, uit veiligheidsoverwegingen, ook hun afwezigheid telefonisch zou melden. Afwezigheden in de kleuterschool dienen niet gestaafd te worden door een attest tenzij bij verlengde kleuterloopbaan. Zie ook 2.12.

Alle afwezigheden in de lagere school dienen gestaafd te zijn door een attest. Een overzicht van de verschillende afwezigheden vindt u hieronder:

Afwezigheid wegens ziekte

 • Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. ( Dagen lopen door tijdens het weekend! )

 • Is het kind ten hoogste drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. ( Dagen lopen door tijdens het weekend! ) Dergelijk briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Per schooljaar ontvangt u hiervoor vier voorgedrukte invulformulieren met briefhoofd van de school.

 • Na vier ziektemeldingen met een ouderattest dient u élke afwezigheid wegens ziekte binnen hetzelfde schooljaar, te staven met een doktersattest ongeacht het aantal dagen.

 • Een kind met een chronische ziekte die kan leiden tot meerdere verschillende afwezigheden dient aangemeld te worden bij het CLB waar, na medische controle, een attest kan opgemaakt worden dat de ziekte bevestigt.

 

Merk hierbij op dat de regeling ook geldt voor leerplichtige kleuters zoals vermeld in 2.12.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

In een aantal situaties kan een leerplichtig kind gewettigd afwezig zijn. Voor deze afwezigheid is geen akkoord van de directeur nodig. Wel verwittigen de ouders de school -indien mogelijk vooraf - van dergelijke afwezigheden. Voorgedrukte invulformulieren met briefhoofd van de school ontvangt men hiervoor per schooljaar De ouders bezorgen dit zo vlug mogelijk, samen met een eigen verklaring of een officieel document ter staving van de afwezigheid.

 

Afwezigheden met toestemming van de directeur

Een aparte categorie afwezigheden valt onder de autonomie van de school. Het betreft vier specifieke situaties die niet opgenomen zijn in de regelgeving maar waarvoor de directeur autonoom toestemming kàn verlenen. D.w.z. dat de ouders het recht niet kunnen opeisen .

Het betreft:

 • Een rouwperiode bij het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont.

 • Het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie bij selectie voor een kampioenschap of competitie door een club. ( max. 10 halve dagen per schooljaar )

 • Deelname aan een time-outproject; d.w.z. tijdelijke begeleiding door een externe gespecialiseerde instantie, noodzakelijk voor het kind.

 • Afwezigheid om persoonlijke redenen in écht uitzonderlijke omstandigheden met voorafgaande toestemming van de directeur. (max. 4 halve schooldagen per schooljaar)

 

Merk hierbij op dat het vervroegd vertrekken naar - of later terugkeren van - vakantie onder geen beding onder deze regeling valt!

 

Afwezigheden wegens topsport, mits toestemming van de directeur voor max. 6 lestijden per week vergen het indienen van een speciaal dossier.

(zie ook info onderwijsregelgeving KSTS)

 

Afwezigheden van kinderen van ouders uit de categorie “trekkende bevolking” vallen onder een speciale categorie (zie ook info onderwijsregelgeving KSTS)

 

Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lesuren na ziekte, ongeval of bij een stoornis

vragen goedkeuring van een multidisciplinair dossier.  (zie ook info onderwijsregelgeving KSTS)

 

Bel

Eerste en tweede belsignaal volgen elkaar op met enkele minuten tussenpauze.

Bij het eind van de speeltijd staken de kinderen, op het eerste belteken, het spel, wordt alles opgeborgen, neemt men de schooltas of ander gerei en gaat men in de rij staan. Bij het tweede belteken staan leerlingen en leerkrachten paraat in de rij en wordt het rustig op de speelplaats om daarna in rij naar de klas te gaan.

Bij het eerste belsignaal in de klas maakt de leerkracht duidelijk wat ze van de kinderen verwacht. Na het tweede belteken maken de kinderen zich klaar om buiten te gaan en geeft de leerkracht aan wanneer de kinderen op de gang de rij kunnen vormen.

 

Betalingen

Wekelijkse betalingen gebeuren contant op de eerste schooldag van elke week. Bij aanvang van elk schooljaar ontvangen de ouders in te vullen betaalstrookjes voor het volledige schooljaar. Gebruik deze betaalstrookjes a.u.b. Bij eventueel verlies kan u nieuwe strookjes aanvragen via de klasleerkracht.

Extra betalingen voor uitstappen, toneel…worden vooraf gemeld via nieuwsbrief of klasbrief en worden mee afgerekend op maandag.

Jaarabonnementen voor tijdschriften kunnen uitzonderlijk in september via de schoolrekening overgeschreven worden.

De tarieven voor uitgaven binnen de maximumfactuur en voor vrijblijvende uitgaven worden in september meegedeeld.

Elke nieuwe leerling krijgt van de ouderraad een gratis geldbeugeltje om het - bij voorkeur - gepast weekgeld mee te geven.

 

Bijdrageregeling schoolbenodigdheden (zie ook info onderwijsregelgeving KSTS)

Sinds 2007 wordt in het kader van het decreet “het kosteloos onderwijs” al het nodige materiaal ter beschikking gesteld om de ontwikkelingsdoelen voor kleuters en eindtermen voor de lagere school te bereiken. De overheid bepaalt hiervoor de lijst met materialen: spel-, bewegings- en constructiemateriaal, handboeken, werkboeken, kopieën en software, ict-materiaal en informatiebronnen, kinderliteratuur, knutsel- en tekenmateriaal, leermateriaal en ontwikkelingsmateriaal, meetmateriaal en multimediamateriaal, muziekinstrumenten, planningsmateriaal en schrijfgerief. Deze materialen worden dan ook gratis aan de kinderen bedeeld of uitgeleend en kunnen indien nodig meegegeven worden voor studie- of huiswerk. Vanzelfsprekend verwachten we dat de leerlingen zorgzaam omgaan met school- en eigen materiaal. Verlies of beschadiging van schoolmateriaal kan aan de ouders verrekend worden. Opbergmateriaal voor schoolgerei zoals pennenzak, schooltas… wordt niet gratis ter beschikking gesteld. Uiteraard wordt het meebrengen en gebruiken van eigen materiaal toegestaan.

 

BKO Buitenschoolse Kinderopvang (zie ook schoolreglement 2.2. KSTS)

Voor de voor- en naschoolse opvang in de Woonboot kan u ‘s morgens vanaf 7 uur en ’s avonds tot 18.30 u terecht. U betaalt hiervoor per begonnen halfuur. Let wel: als je denkt van deze dienst gebruik te zullen maken moet je op voorhand geregistreerd zijn. Meer info leest u in het huishoudelijk reglement van de gemeente Temse.

 

Echtscheiding (zie ook schoolreglement 3.16. KSTS)

Een duidelijke communicatie van bij de inschrijving betreffende praktische regelingen zoals rapport, oudercontact… stellen we erg op prijs. Als school baseren we ons op het ‘vermoeden van instemming’ door de andere ouder bij elke beslissing betreffende het kind. Informatie van nieuwsbrieven en klasbrieven zijn ook elektronisch beschikbaar via de schoolwebsite.

 

Engagementsverklaring (zie ook schoolreglement 22. KSTS)

De engagementsverklaring zoals in het schoolreglement beschreven, beschrijft het evenwicht tussen het engagement van het team enerzijds en het engagement van de ouders anderzijds. In het schoolreglement KSTS werd deze verklaring opgesplitst en toegelicht in vier aspecten. Bij elk van de vier aspecten leest u hier hoe we het engagement van de ouders specifiek op onze school graag concreet vertaald zien:

 • Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. Dit houdt in:

  • Als ouder toon ik belangstelling voor de informatieve klasvergadering in september;

  • Als ouder lees ik het heen-en weerschriftje of agenda en onderteken ik wekelijks;

  • Als ouder lees ik telkens het rapport grondig door en onderteken ik correct;

  • Als ouder maak ik tijd vrij voor het individueel oudercontact ;(of ben ik, indien nodig, vragende partij voor een alternatief moment)

  • Als ouder ga ik in op de uitnodiging tot overleg met de leerkracht of directeur;

  • Als ouder vraag ik, indien nodig, zelf een gesprek met de leerkracht/directeur aan;

 •  

 • Aanwezig zijn op school en op tijd komen. Dit houdt in:                                                                                                                                                                                                                   o   Als ouder zorg ik ervoor dat mijn kind dagelijks én op tijd naar school komt; o   Als ouder verwittig ik de school  als mijn kind niet naar school kan komen.;

 •  

 • Individuele leerlingenbegeleiding. Dit houdt in:

 • o   Als ouder ga ik in op het voorgesteld zorgbeleid voor mijn kind en volg ik, via overleg, de gemaakte afspraken consequent op;

 •  

 • Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Dit  houdt in: o   Als ouder verklaar ik me bereid om mijn kind zoveel mogelijk te stimuleren bij het leren en spreken  van Algemeen Nederlands, ook in de  vrije tijd.

 

Fietsers en fietsbewaarplaats

Alle fietsers stappen af aan de toegang in de Dorpsstraat. Op het terrein van de buitenschoolse opvang en de school wordt niet gefietst. Leerlingen plaatsen hun fiets op slot in de fietsenrekken. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of diefstal.

In de fietsrij wordt de leerling met de fiets aan de hand begeleid tot de straat waar ze de instructies van de gemachtigde opzichter opvolgen.

Wij doen een oproep aan alle ouders om regelmatig de fietsen op veiligheid te (laten) controleren.

Leerplicht (zie ook schoolreglement 14.1. KSTS)

Kinderen zijn leerplichtig vanaf september van het jaar waarin ze zes jaar worden en zijn dus dagelijks op school. Kleuters die op vijf jaar vervroegd naar het lager onderwijs overstappen zijn eveneens leerplichtig evenals kleuters met verlengd kleuterschoolverblijf.

Andere kleuters zijn niet leerplichtig. Regelmatig schoolbezoek is echter zeer belangrijk. Een aanwezigheid van minstens 220 halve dagen in een Nederlandstalige kleuterklas is evenwel verplicht alvorens de overstap naar het eerste leerjaar te kunnen maken.

 

Maximumfactuur

Ook binnen het decreet van het kosteloos onderwijs wordt een scherpe en minder scherpe maximumfactuur ingevoerd. Deze is bepaald voor activiteiten en materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Op jaarbasis mag de scherpe maximumfactuur 20 euro bedragen voor de kleuterschool en 60 euro voor de lagere school. De minder scherpe maximumfactuur omvat de meerdaagse uitstappen die 360 euro bedraagt over heel de basisschool. Een overzicht van de richtprijzen krijgt u in september. Voor de raming baseren we ons op de prijs die we het vorig jaar dienden te betalen. (bijlage 4)

 

Middagmaal

 • Sfeer: Samen eten in een rustige sfeer maakt de maaltijd voor leerlingen, leerkrachten en ander begeleidend personeel aangenaam. Daarom verwachten we van elk kind een correcte houding en medewerking. Indien dit een probleem vormt worden de leerling en ouders hierop aangesproken en kunnen extra afspraken rond deze dienstverlening gemaakt worden.

 • Middagpauze: Kinderen die in de voormiddag niet op school waren kunnen van de middagpauze geen gebruik maken. Zij worden tegen 12.55 uur op school toegestaan.

 • Eetgroepen: De kinderen eten in groepen. Elke groep heeft voldoende tijd om de maaltijd te nuttigen. De kinderen zitten per klas aan tafels van acht personen. Per week worden in elke klas twee verantwoordelijken aangeduid voor de broodmand en hulp bij de opruim in de eetzaal.

 • Lunchpakket: Gezonde voeding is belangrijk! Water, melk en melkdrankjes, chocomelk, fruitsap, soep in thermos zijn gezonde dorstlessers. Energiedranken zijn niet toegestaan. Snacks zoals chips en aanverwanten zijn niet toegestaan als dessert. Een “zoetje” voor eigen gebruik -dus in beperkte mate- is wel toegestaan.

 • Verpakkingen: Voor het middagmaal op school brengt je kind een hapklaar lunchpakket mee, bij voorkeur in een brooddoos. Omwille van het milieu en de afvalberg worden andere wegwerpverpakkingen afgeraden. Drank wordt enkel toegestaan in brik en in plasticflesjes.

Doos en drankje worden ’s morgens per klas verzameld in de broodmand. Voorzie daarom, zeker voor kleuters en jongste kinderen de brooddoos en drank van naam.

 

Ongevallen en verzekering (zie ook schoolreglement 13. KSTS)

De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren tijdens de lesuren en speeltijden, tijdens de buitenschoolse activiteiten, en op weg van en naar de school via de kortste en /of veiligste weg en binnen het normale tijdsbestek.

 • Schade aan brillen en hoorapparaatjes is gedekt bij ongeval.

 • Lichamelijke schade: Als een ongeval op school gebeurt, verwittigen we onmiddellijk één van beide ouders of een door hen opgegeven persoon op het inschrijvingsformulier: “verwittigen bij noodgeval”.

Bij onbereikbaarheid van één van deze betrokkenen neemt de school zelf contact op met de huisarts van het kind, de spoeddienst, de tandarts,…

Bij ongeval krijgt u een ongevalsaangifte waarvan bladzijde 1 door de school is ingevuld. Een stappenplan met volledige procedure is daarbij ingesloten.

Indien uw kind het ongeval pas thuis meldt, dient de school zo snel mogelijk verwittigd te worden.

Orde- en tuchtmaatregelen (zie ook schoolreglement 10. en info onderwijsregelgeving KSTS)

Wanneer een kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort kan er een ordemaatregel genomen worden. Een volgende stap is het opzetten van een begeleidingsplan in overleg met ouders en CLB. Indien het gedrag door het kind echter niet wordt bijgestuurd en het problemen betekent voor het verstrekken van het onderwijs, een gevaar inhoudt voor de veiligheid van de medeleerlingen of het opvoedingsproject in het gedrang brengt, kan een tuchtprocedure opgezet worden. Tegen een tuchtprocedure is geen beroep mogelijk. De procedure leest u in het schoolreglement KSTS.

Een opsomming geven van situaties waarbij een ordemaatregel genomen kan worden is moeilijk, maar zal zeker genomen worden bij:

Opzettelijke beschadiging en vernieling of diefstal van materialen; ongeoorloofd gedrag tegen medeleerlingen of schoolpersoneel; ongewettigde afwezigheid; pest- of agressief gedrag; schoolverlaten zonder toestemming; storen van gemeenschappelijke activiteiten of vieringen.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

Een verwittiging mondeling of in agenda; een strafwerk; een oudergesprek ter bijsturing met eventueel specifieke verwijzing; een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding en verblijf bij de directie of op het secretariaat.

 

Persoonlijk materiaal

Wij verzoeken u om persoonlijke schoolspullen en kledij van de kinderen te naamtekenen.

Speelgoed of illustratief materiaal wordt niet meegebracht naar kleuter- of lagere school tenzij het te maken heeft met een belangstellingspunt in de kleuterklas of een thema in de lagere school. De kinderen brengen ook geen voorwerpen, boeken of geschriften mee waarvan de inhoud niet strookt met het opvoedingsproject van de school of die vreemd zijn aan het schoolleven zoals messen, lucifers, aanstekers…

Bepaalde rages uit de commerciële sector nemen soms grote proporties aan. Indien klachten binnenlopen inzake afvragen, ruilhandel, e.d. kan de directie in overleg beslissen om deelname aan de “rage” op school te verbieden.

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, ruilen of beschadiging van persoonlijk materiaal. Volgende zaken worden thuisgelaten: elektronisch speelgoed, draagbare muziek- en mediaspeler, luxespullen.

We rekenen op een eerlijke basishouding van de kinderen en gaan ervan uit dat gevonden geld en voorwerpen altijd onmiddellijk naar het secretariaat worden gebracht.

GSM- gebruik op school is niet toegestaan. Indien u als ouder het nodig acht om uw kind voor of na schooltijd via GSM te kunnen bereiken en uw kind dus in het bezit is van een GSM, moet deze bij het betreden van de school in de schooltas gestopt worden én afgezet worden. De leerling kan er ook voor kiezen om de GSM bij de leerkracht in bewaring te geven. In geen geval mag de leerling het toestel tijdens de schooldag, of bij buitenschoolse uitstappen, op zak hebben en wordt filmen en foto’s nemen met de GSM bestraft.

 

Privacy

De school houdt rekening met de privacywetgeving. In die context mogen we in principe geen fotomateriaal van de kinderen op de website plaatsen zonder toestemming van de ouders. Het beeldmateriaal dat op de website verschijnt wordt met oprecht goede bedoelingen gepubliceerd.

Ouders die niet akkoord gaan met de publicatie van foto’s van hun kind op de website dienen hun bezwaar schriftelijk mee te delen aan de directie.

Aangezien uitnodigingen voor verjaardagskaartjes niet op de speelplaats of in de klas onder de kinderen mogen bedeeld worden geven we in september een adreslijst per klas mee. Ouders die op basis van de privacy wetgeving hiertegen bezwaar hebben kunnen dit schriftelijk meedelen aan de directie.

Rijen

’s Middags en ’s avonds worden rijen gevormd die door de leerkrachten begeleid worden. Iedere leerling sluit aan bij de rij die van toepassing is. Volgende rijen verlaten achtereenvolgens de speelplaats:

 • Kleuterrij, begeleid vanuit de kleuterschool tot aan de schoolpoort op de speelplaats waar de ouder het toezicht overneemt.

 • Fietsrij, begeleid tot aan het zebrapad in de Dorpsstraat waar de gemachtigd opzichter het oversteken begeleidt.

 • Rij van de “afhalers”, begeleid tot aan de schoolpoort op de speelplaats waar de ouder het toezicht overneemt.

 • Rij van de niet-afhalers, begeleid tot aan het zebrapad in de Dorpsstraat waar de gemachtigd opzichter het oversteken begeleidt. Niet afgehaalde kinderen zijn verplicht de rij te volgen tot in de Dorpsstraat.

 • Rij naschoolse opvang, begeleid door de verantwoordelijken van de opvang tot aan de lokalen van “de Woonboot”.

De (groot)ouders van kleuters stellen zich goed zichtbaar aan de schoolpoort op.

De (groot)ouders van de oudere kinderen kunnen zich meer verspreid opstellen op de terreinen ter hoogte van de tekenschool en “de Woonboot” zodat uitkijk en doorgang voor de begeleiders mogelijk blijft.

Fietsen van ouders worden tegen de gevel van de gebouwen van de naschoolse opvang geplaatst. Niet tijdig afgehaalde kinderen worden sowieso verwezen naar de buitenschoolse opvang.

Rookverbod

Een algemeen rookverbod is geldig op het schooldomein. Ook tijdens niet-schooldagen (recepties, schoolfeest…) is het bij wet verboden op het schooldomein te roken tussen 6.30 uur en 18.30 uur.

 

Speelplaats

Tijdens de speeltijden van 10.10 uur ( een kwartier ) en van 14.25 uur ( tien minuten ) kan elk kind zich vermaken met sport en spel op speciaal voorziene zones. Hiervoor volgt men het doorschuifsysteem volgens het rooster voor de spelkoffers, de speelweide en de sporten. De nodige ballen worden door de school voorzien. Volgens de weersomstandigheden kan de leerkracht van toezicht naar eigen inzicht de gemaakte afspraken wijzigen. Uiteraard kan men ook vrij spelen, rondwandelen of rustig babbelen op de daarvoor voorziene zitplaatsen. De kinderen verlaten de speelplaats slechts na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht van toezicht. De kleuters en de kinderen van de lagere school spelen op een aparte speelplaats. Belangrijke speelplaatsafspraken worden met pictogrammen voorgesteld.

Daar wij een milieubewuste school zijn, wordt het afval gesorteerd in de daarvoor bedoelde containers. Van de paasvakantie tot aan de herfstvakantie kunnen de leerlingen tijdens de speeltijd water drinken aan de drinkfonteintjes.

 

Toegankelijkheid

Kinderen en ouders komen te voet of met de fiets aan de hand, langs het groot hek, de school binnen. Gebruik bij voorkeur de officiële toegang in de Dorpsstraat waar een gemachtigd opzichter het oversteken begeleidt. De schoolparking aan de Nieuwe Steenweg is voorbehouden voor wagens van schoolpersoneel, bezoekers en leveranciers.

Uit veiligheidsoverwegingen vragen we om de auto zoveel mogelijk te mijden en om te parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen.

Toezicht

Een kwartier voor de aanvang van de school; d.w.z. vanaf 8.15 uur en vanaf 12.55 uur opent de schoolpoort en is er toezicht op de speelplaats voorzien. Wie ’s morgens vroeger aankomt en niet van de buitenschoolse opvang gebruik maakt, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school.

Uurregeling

De klasdag loopt van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.25 uur. Uitgezonderd op woensdag, waarop de lessen eindigen om 12.05 uur. Tijdens de schooluren worden de ouders verzocht niet rechtstreeks naar de klas te gaan maar zich te melden bij directie of aan het secretariaat.

Verjaardagen

We kunnen verjaardagen op een leuke manier vieren. Een jarige leerling mag trakteren op een stuk cake of gebak, een koek of wafeltje, een stuk fruit of een drankje. Om opbod te vermijden worden geschenkjes niet toegestaan, het is de attentie die telt. De jarige wordt in ieder geval in de klas in de kijker gezet. Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje worden niet op de speelplaats of in de klas onder de klasgenoten uitgedeeld.

 

Zorg voor milieu, materiaal, infrastructuur

Samen met z’n allen kunnen we een respectvolle omgang met het milieu, het materiaal en de infrastructuur aan elkaar voorleven. Daarom hangen we jassen aan de kapstok, herkaften we tussendoor een boek of schrift, ruimen we regelmatig op, zetten we fietsen netjes tegen de gevel, parkeren we correct, gooien we afval in de passende vuilbak, zijn we zuinig met toiletpapier en keukenrol, lopen we om de omheining en beplanting heen, sluiten we hekken en deuren achter ons… Een ordelijke, nette school maakt het voor iedereen gezellig om te vertoeven.

© 2019 Vrije Basisschool Elversele.