Agenda (zie ook schoolreglement 2.3. KSTS)

Dagelijks schrijven de kinderen vanaf L2 onder begeleiding hun agenda. Het is dan ook een belangrijk communicatiemiddel tussen ouders en klas. We dringen erop aan dat de agenda minstens wekelijks door een ouder wordt nagezien en ondertekend. Een eventuele nota dient per kerende te worden ondertekend door de ouders bij wijze van kennisgeving. De leerkracht controleert wekelijks.

 

Bibliotheek

Reeds vanaf de derde kleuterklas tot en met het derde leerjaar brengen de leerlingen op zeer regelmatige basis een bezoek aan de bibliotheek van Elversele. Vanaf het derde leerjaar ontvangen de leerlingen een gratis persoonlijke bibkaart die ze ook kunnen gebruiken bij persoonlijk bibbezoek op vrijwillige basis. In de andere klassen worden de boeken ontleend met een klaskaart. Uiteraard is het de bedoeling zorg te dragen voor de boeken en ze mee te brengen tegen het volgend bibbezoek. Onze samenwerking met de bibliotheek van Temse omvat bovendien: uitlening van boekenkoffers per klas, themakoffers in de kleuterschool, en inspelen op het fraai aanbod van de bibliotheek zelf.

 

Dactylocursus

Bij voldoende belangstelling in L4, L5 en L6, wordt om de drie jaar een betalende dactylocursus ingericht door een externe firma. De eetzaal wordt ter beschikking gesteld.

 

Doorstromen en Zittenblijven (zie ook schoolreglement 20. KSTS )

De klassenraad ( directie, klastitularissen van de respectievelijke graad, zorglkr.en/of coördinator) beslist in overleg met het CLB of een leerling kan overgaan naar een volgende groep.

 

Extra- muros activiteiten (zie ook schoolreglement 7 KSTS)

Omdat we onze kinderen meer dan enkel “schoolse theoretische wijsheid” willen bijbrengen, bieden we hen leerrijke, zinvolle, ervaringsgerichte en ontspannende activiteiten aan. Doorgaans kaderen deze activiteiten in één of meerdere eindtermen of ontwikkelingsdoelen en dragen ze bij tot de totale persoonlijke én sociale ontwikkeling van het kind. Vele van deze activiteiten worden voorbereid of naverwerkt in de klas. Bij het plannen van buitenschoolse activiteiten wordt rekening gehouden met de ouderbijdrage conform de maximumfactuur. De ondertekening van het schoolreglement geldt als principiële toestemming voor ééndaagse uitstappen. Weigering dient steeds vooraf aan school gemeld te worden. Voor meerdaagse uitstappen is toestemming van de ouders vereist. Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan de activiteit zijn wel verplicht op school aanwezig.

 

Getuigschrift (zie ook schoolreglement 8.en info onderwijsregelgeving KSTS)

De klassenraad beslist autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt om het getuigschrift te behalen. De beslissing is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Ouders worden doorheen het zesde leerjaar continue betrokken bij de bespreking inzake de studieoriëntering. Het is dan ook uitzonderlijk dat de beslissing van de klasenraad wordt aangevochten. In voorkomend geval vindt u de beroepsprocedure in het schoolreglement. Iedere leerling die geen getuigschrift basisonderwijs krijgt en wordt doorverwezen naar het eerste leerjaar B, heeft recht op een attest met vermelding van het aantal en de soort van gevolgde jaren onderwijs. Wanneer de leerling het eerste jaar B met vrucht beëindigt, behaalt de leerling evenwel ook het getuigschrift basisonderwijs.

 

Godsdienstonderricht (zie ook opvoedingsproject 1.1. KSTS)

Onze school is een katholieke school. Tijdens de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. Ook bieden we zinvolle pastorale activiteiten aan en staan we stil bij de hoogtepunten uit het kerkelijk jaar. Hierbij aansluitend houden we vijf keer per schooljaar met alle klassen een schooleigen eucharistieviering, door één van de klassen verzorgd. Twee maal per jaar is er een gezamenlijke boeteviering. We hebben aandacht voor wat er in de wereld omgaat en werken mee aan solidariteitsacties die hierbinnen kaderen.

 

Heen- en weerschriftje

Net zoals de agenda in de lagere school is het heen- en weerschriftje een vlot en efficiënt communicatiemiddel tussen ouder en kleuterklas. Met een pictogrammenkaartje geeft de kleuterjuf aan wanneer ze iets te melden heeft. U kan dat op uw beurt ook aangeven. Het is voor kleuters nog moeilijk om boodschappen van de juf mondeling over te brengen. De kleuterjuffen stellen het dan ook op prijs als u dit heen- en weerschriftje dagelijks controleert op eventuele berichtjes.

 

Huistaakbeleid (zie ook schoolreglement 2.3. KSTS)

Huiswerk is eigenlijk thuiswerk. Het zijn alle taken, opdrachten en lessen die “thuis” dienen te gebeuren. Deze taken kunnen het volgende omvatten: een taak maken, een les leren, iets opzoeken, in orde brengen van een map, materiaal verzamelen, een stelwerk maken…

Leren studeren wordt progressief aangebracht via aangeleerde en geoefende technieken, specifiek voor elk leerjaar. De school organiseert op geregelde tijdstippen schriftelijke (soms mondelinge) proeven.

Onze bedoeling is:

 • Inoefenen en trainen van vaardigheden en kennis

 • Zelfstandig leren werken en leerstof verwerken

 • Vorming van leerhouding

 • Verhogen van de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren

Huiswerk wordt aangeboden om tegen de volgende schooldag klaar te zijn. Sommige taken en lessen worden langer vooraf meegedeeld zodat een planning nodig is om tijdig klaar te zijn.

Huiswerk wordt gegeven op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag wordt geen huiswerk meegegeven dat de volgende schooldag moet klaar zijn.

Voor de eerste graad voorzien we een aanvaardbare termijn van 20 tot 30 minuten, voor de tweede graad 30 tot 45 minuten en voor de derde graad 60 tot 75 minuten.

Tijdens de vakanties wordt er geen werk meegegeven. Uitzondering hierop is de groep ‘zorgleerlingen’ waarbij gevraagd wordt om op regelmatige basis te lezen of enkele oefeningen ter automatisatie te maken zodat het “geleerde” uit de klas niet verloren gaat tijdens de vakantie. Tijdens de vakantie kan wél een opdracht worden gegeven m.b.t. een boekbespreking, een spreekbeurt of opzoekwerk dat ten vroegste de tweede dag na de vakantie klaar moet zijn.

Het huiswerk staat steeds duidelijk vermeld in de agenda. Deze agenda wordt gebruikt als weekplanningsinstrument en als communicatiemiddel voor de ouders.

Het is niet de bedoeling om ouders te ‘belasten’ met het huiswerk. Het is fijn als kinderen merken dat mama en papa interesse tonen voor hun schoolwerk. Schep dus een goede werksfeer en zorg voor een rustige werkplek om geconcentreerd te kunnen werken.

Ouders kunnen helpen bij de planning of controlerend begeleiden maar de interesse mag niet verstikkend werken of gepaard gaan met verwijten of paniek. Maak zeker nooit de huistaak zelf maar toon dat u klaar staat om te helpen of te praten.

Indien er problemen zijn, kan u dit ook melden in de schoolagenda.

Hoe ouder het kind is, hoe meer we het kunnen stimuleren om zelfstandig te werken.

 

Integratie kleuterschool - lagere school

Om de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar vlot te laten verlopen worden enkele initiatieven gepland door de leerkrachten. Zo is er de Zwarte Pietendag in december, en enkele brugactiviteiten in het derde trimester. Ook maakt de turnleerkracht van de lagere school kennis met de kleuters en geeft hen in juni een eerste lesje bewegingsopvoeding.

 

ICT informatie- en communicatietechnologie

Onze school heeft een computerklas met ongeveer vijftien PC’s. De peuter- en 1e kleuterklas heeft een computerhoek met één computer. Vanaf de 2e kleuterklas is dit een computerhoek met twee computers. Alle hebben ze internetaansluiting. Naast een ingeroosterde activiteit, om de veertien dagen, gebaseerd op de visie van geïntegreerd computergebruik tracht men in elke klas van de lagere school de computer zoveel mogelijk geïntegreerd te gebruiken in de les. Nieuwe taal-, wiskunde-, en weromethoden sluiten bij deze evolutie aan en zullen in de toekomst aan belang toenemen. In zorgklas en bij klasinterne of externe differentiatie wordt educatieve software ingezet ter ondersteuning van het leren. Ook bij de kleuters wordt de computer ingezet volgens de nieuwste visie. Begin september worden jaarlijks, door de ICT-coördinator, in elke klas één of twee specifieke lessen gegeven rond veilig ICT-gebruik.

 

Klasoverschrijdend werken

Vijf keer per jaar, tussen elke schoolvakantie, houdt men in de kleuterschool een klasoverschrijdende dag. Op deze dag worden alle kleuters in gemengde leeftijdsgroepen opgesplitst en doorlopen de groepjes bij de kleuterjuffen tal van toffe activiteiten binnen een bepaald thema. Een stimulerende omgeving, een rijk activiteitenaanbod, een krachtige leerkrachtenstijl zijn enkele sleutelwoorden die van deze dagen een echte topper maken.

 

Kleuterbegeleiding

Onze kleuters verdienen bijzondere aandacht. Daarom hechten we veel belang aan de ontwikkelingsdomeinen en -doelen en wordt er overleg gepleegd rond het opstellen van graduele ontwikkelingslijnen doorheen de kleuterschool. Ook worden extra uren differentiatie ingericht om klasintern of klasextern te werken. Kleutergroepen kunnen tijdelijk heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom bijvoorbeeld t.g.v. de instapdata.

 

KVS en LVS

Een genormeerd volgsyteem is niet meer weg te denken uit de school. A.d.h.v een gericht kindvolgsysteem, gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsdomeinen in de kleuterschool en op een leerlingvolgsysteem dat de socio-emotionele, en motorische ontwikkeling volgt en het lezen, spellen en rekenen in de lagere school screent, trachten we de kinderen zo goed mogelijk op te volgen. Op die wijze kunnen we tijdig signaleren, bijsturen of doorverwijzen waar moet.

 

Lichamelijke opvoeding en zwemmen

De kleuters krijgen twee uur bewegingsopvoeding van een kleuterjuf die zich in deze discipline bekwaamt. De kleuters dragen hiervoor turnpantoffeltjes die de ouders aankopen en ontlenen een turnzakje van de school.

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van het leerplan in de lagere school en worden gegeven door een leerkracht lichamelijke opvoeding. Alle kinderen zijn verplicht deel te nemen aan de lessen en kunnen slechts uitzonderlijk ontslagen worden mits een schriftelijke verklaring van de ouders. Indien het meer dan één week betreft, wordt een doktersattest gevraagd. De kinderen dragen aangepaste kledij, deze is verplicht aan te kopen op school. Elke leerling krijgt bij de start van het eerste leerjaar eenmalig de turnzak, met logo van de school, gratis aangeboden door de ouderraad. De aankoop van de turnkledij gebeurt tijdens de maand september tijdens de turnles. De aankoop van de sportkledij valt niet onder de maximumfactuur. Om veiligheidsredenen vragen we lang haar bijeen te houden en juwelen te vermijden tijdens het turnen.. Om hygiënische redenen vragen we om de kledij tijdens elke vakantie te wassen.

Alle klassen uit de lagere school gaan om de twee weken ( ± 15 keer / jaar ) zwemmen. Aangezien “kunnen zwemmen” onder de eindtermen valt is het zwemmen voor de leerlingen van L6 gratis. De prijs van een badmuts en een brevet valt niet onder de maximumfactuur.

De kinderen worden in niveaugroepen verdeeld en krijgen zweminitiatie of zwemles van een leerkracht of een lesgever van het zwembad. De niveaugroepen worden aangeduid met gekleurde badmutsen die verplicht - via de leerkracht - aan te kopen zijn in het zwembad. Eén keer per jaar is er vrijblijvend brevetzwemmen. Het zijn de badmeesters die beslissen over de overstap naar een hogere niveaugroep.

 

Openluchtklassen

Tweejaarlijks gaat de derde graad op openluchtklassen naar Ieper, telkens de laatste week vóór de paasvakantie. Deze meerdaagse uitstap valt onder de extra muros-activiteiten en mag de ouderbijdrage van € 360 euro niet overschrijden. De ouderraad doet een bijdrage. De ouders dienen schriftelijk toestemming te geven voor deelname aan deze activiteit. Begin van het schooljaar waarin de openluchtklas plaats vindt, wordt inhoudelijke toelichting gegeven en wordt het spaarplan met de ouders besproken.

 

Oudercontact (zie ook schoolreglement 3.1. KSTS)

Een goed contact in een positief klimaat is van essentieel belang op school. We onderscheiden hierbij:

 • Informele contacten: U kan voor of na schooltijd bij de leerkracht van uw kind terecht voor vlugge vragen en meldingen. Houd er wel rekening mee dat een leerkracht ‘s morgens eventueel belast kan zijn met speelplaatstoezicht of met een praktische voorbereiding. Daarom geniet het de voorkeur via het heen- en weerschriftje, de agenda of de schooltelefoon een afspraak te maken voor een inhoudelijk gesprek dat meer tijd vraagt. Kleuterleidsters doen wel eens een vlugge melding aan de schoolpoort bij het brengen of afhalen van de kleuter.                                                Tijdens de schooluren hebben de leerkrachten de handen vol en kan een oudergesprek echt niet. In dringende gevallen kan u via de directie een afspraak met de leerkracht vragen.De directie kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouders.

 • Formele contacten:

  • Info-klasvergadering:

  Bij het begin van het schooljaar geeft elke klastitularis info over de werking in de klas.

 

  • Oudercontacten:
Eind januari: Kleuterschool
Eind januari: Lagere school, gekoppeld aan het semesterieel rapport
Voor de paasvakantie: 3e kleuterklas; schriftelijke evaluatie eventueel gekoppeld aan oudergesprek voor leerlingen met bijzondere zorgen
Na de paasvakantie: 6e leerjaar; facultatief oudercontact met CLB i.v.m. studieoriëntering
Eind juni: Kleuterschool
Eind juni: Lagere school, gekoppeld aan het semesterieel rapport
Tussendoor: Facultatief individueel oudercontact met klas- en/of zorgleerkracht n.a.v. het opstarten van bijzondere zorgbegeleiding.

 

Rapport (zie ook schoolreglement 2.3. KSTS)

Zeven keer per jaar krijgt uw kind in de lagere school een rapport. Dit rapport is een weerspiegeling van de leer- en leefhouding. Tevens wordt het rapport gelinkt aan een bespreking van de sociale vaardigheden van uw kind gezien door de bril van de axenroos ( zie ook website )

Meer uitleg over het rapport wordt meegedeeld op de klasvergadering in september.

 • Maandrapporten: eind september, oktober, december, maart, mei,

 • Semesteriële rapporten: eind januari en juni, gekoppeld aan individueel oudercontact

 

Revalidatiecentrum (zie ook website→Onze school→Externen)

Gespecialiseerde hulp in een revalidatiecentrum kan voorgesteld worden n.a.v. een multidisciplinair gesprek met CLB, ouders en school.
Revalidatie tijdens de lesuren kan enkel na toestemming van de directeur, mits het beschikken over een dossier met specifieke attesten en in volgende twee situaties:

 • Revalidatie na ziekte of ongeval, gedurende max. 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

 • Revalidatie voor de behandeling van een stoornis, die officieel is vastgelegd, gedurende max. 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

 

Samenwerkingsverband CLB (zie ook schoolreglement 3.4.KSTS en website→Onze school→externen)

Onze school wordt begeleid door:
www.vclbwaasdender.be/

 

Vrij CLB Waas en Dender

Ankerstraat 63

9100 Sint-Niklaas

03/ 780 66 04

 

Het Centrum voor leerlingen Begeleiding heeft een beleidscontract met de school waarin de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding worden vastgelegd. Dat contract werd besproken in de schoolraad. Het CLB heeft verplichte opdrachten. Het betreft de medische onderzoeken, de begeleiding van leerlingen die spijbelen en de maatregelen bij besmettelijke ziekten op school. Niet alleen de school maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB rechtstreeks om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

 

Het CLB is betrokken bij:

 • De bespreking van de proeven in de derde kleuterklas.
 • De MDO - gesprekken met het team, ouders, therapeuten of zorgcoördinator KSTS
 • De studieoriëntering van de leerlingen van het zesde leerjaar.
 • Het medisch schooltoezicht met eventuele doorverwijzing voor extern medisch advies.

 

Samenwerkingsverband Kaho St.-Lieven (zie ook website→Onze school→Externen)

Als ankerschool hebben we een samenwerkingsverband met de Katholieke Hogeschool St. - Lieven van Sint-Niklaas. Het is binnen dat verband dat alle stages in de lagere school plaatsvinden. De ankerschool kan ook rekenen op laatstejaarsstagiaires uit de lerarenopleiding voor deelname aan de openluchtklassen van de derde graad.

 

Studietoelage

Het belangrijkste criterium op basis waarvan bepaald wordt of men recht heeft op een toelage is de hoogte van het gezinsinkomen. Een folder voor de aanvraag van school- en studietoelagen is ter beschikking op school. Aarzel dus niet deze op te halen indien u meer info wenst. U kan de folder ook online raadplegen op de website www.onderwijswvlaanderen.be/studietoelagen/

 

Thuisonderwijs (zie ook schoolreglement 9. en info onderwijsregelgeving KSTS )

Ouders van een kind vanaf vijf jaar, dat ten hoogste 10 km. van school woont en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval kunnen op school een schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis gedurende 4 lestijden per week. Deze schriftelijke aanvraag moet vergezeld zijn van een medisch attest van een geneesheer-specialist. Voor chronisch zieke kinderen gelden aparte bepalingen.

 

Verkeersbeleid

In samenwerking met de mobiliteitsdienst Temse en met externe verkeersorganisaties houden we op regelmatige basis sensibiliseringsacties en doen we aan verkeerseducatie om van onze kinderen zelfbewuste maar risicoloze weggebruikers te maken.

 

Zorg (zie ook opvoedingsproject 1.4. KSTS )

“Zorg” omvat naast alledaagse zorgvragen van elke kind ook zorgvragen betreffende leerspecifieke aspecten. Het zorgteam (zorgleerkracht kleuters, zorgleerkracht onderbouw, zorgleerkracht. bovenbouw, zorgcoördinator en directie) waakt erover dat alle kinderen met bijzondere zorgvragen voldoende aandacht krijgen. Deze aandacht spitst zich toe op de preventie, het signaleren, het analyseren en het differentiërend of remediërend hulp bieden. Dit zorgbeleid wordt uitgestippeld op school,- klas- en individueel leerlingenniveau. In de 2e en 3e graad is de zorgbegeleiding hoofdzakelijk georganiseerd binnen klasinterne differentiatie of individueel taakgericht bij specifieke zorgen. In de 1e graad en kleuterklas gaat men vooral individueel gedifferentieerd of remediërend te werk volgens een handelingsplan. Ook de leerlingen met automatisatieproblemen of de leerlingen met nood aan extra aanbod kunnen op externe zorgbegeleiding rekenen. Bij individuele begeleiding volgens een handelingsplan worden de ouders steeds op de hoogte gebracht.

© 2019 Vrije Basisschool Elversele.