Scholengemeenschap & schoolbestuur (zie ook website KSTS en Pr.P. )

De Priester Poppeschool situeert zich binnen de scholengemeenschap Temse met een gemeenschappelijk schoolbestuur.

Schoolbestuur (zie ook website KSTS en Pr.P.)

In het schoolbestuur zetelen gemandateerden voor elke school. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs en eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming. Het schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs en doet hierbij beroep op de eigen begeleidingsdienst om het onderwijs degelijk uit te bouwen. Een overzicht van de bestuursleden vindt u in bijlage (bijlage 3)

Adres: VZW Katholieke Scholen Temse – Scheldekant Oeverstraat 5 9140 Temse

 

LOP (zie ook website Pr. P.)

Het lokaal overlegplatform verstrekt aan alle onderwijsparticipanten informatie over gelijke onderwijskansen en de praktische toepassing ervan.

Schoolteam

Een geactualiseerd overzicht met coördinaten vindt u in bijlage (bijlage 2)

Klassenraad

De klassenraad is samengesteld uit directie, titularissen en zorgleerkracht of-coördinator van de betrokken leerlingengroep.

Schoolraad (zie ook website Pr. P.)

De schoolraad is een formeel, wettelijk opgelegd overlegorgaan met vertegenwoordigers van de van de lokale gemeenschap, de ouders en leerkrachten. Ook de directie is aanwezig. De schoolraad heeft adviesbevoegdheid over pedagogische aangelegenheden. De afgevaardigden worden om de vier jaar verkozen.

Een geactualiseerd overzicht met coördinaten van de schoolraad vindt u in bijlage(bijlage 3)

 

Ouderraad (zie ook website Pr. P.)

Hoewel geen wettelijk orgaan, is de ouderraad een belangrijke participant bij het schoolgebeuren. De ouders, leerkrachten en directie denken samen over uiteenlopende zaken waarbij de collectieve belangen van de kinderen centraal staan. In een positieve sfeer kan er geïnformeerd, overlegd en van mening gewisseld worden waardoor de werking van de school vaak duidelijker wordt. Vaak worden initiatieven genomen die praktische realisaties tot gevolg hebben zoals feesten op school, verzorgen van recepties, meewerken aan schoolactiviteiten, organiseren van geldacties, mee klussen enz. U kan als ouder aansluiten als bestuurslid en mee vergaderen op regelmatige basis, of als vrije medewerker de handen uit de mouwen steken. Een degelijke ouderwerking komt de school zeker ten goede en wordt erg gewaardeerd.

Eén keer per jaar organiseren de ouderraden van de scholengemeenschap samen een gemeenschappelijke voordracht voor ouders.

Een geactualiseerd overzicht met coördinaten van de ledenlijst vindt u in bijlage. (bijlage 4)

© 2019 Vrije Basisschool Elversele.